Вход | Регистрация | Потребители

ЗАДАЧИ ЗА ПРИМЕРНО ВХОДНО НИВО - 11 КЛАС

 

Задача 1

Да се решат неравенствата:

а) ;   б) ;   в) ;   г) ;
д) ;   е) ;   ж) ;   з) .

 

Задача 2

Да се опрости изразът:

а) ;   б) ;   в) ;   г) ;

 

Задача 3

a) Ако и , да се намери .

б) Ако и , да се пресметне .

в) Ако и , да се пресметне .

г) Ако и , да се пресметне .

 

Задача 4

a) Острият ъгъл на равнобедрен трапец е α, а бедрото и малката му основа са равни на 6 cm. Да се намери радиусът на описаната около трапеца окръжност.

б) Даден е триъг. АВС със страни a=13 cm, b=15 cm и c=14cm. Да се намери радиусът на вписаната в триъгълника окръжност.

в) Острият ъгъл на равнобедрен трапец е α, а бедрото и голямата му основа са равни на 10 cm. Да се намери радиусът на описаната около трапеца окръжност.

г) Даден е триъг. АВС със страни a=13 cm, b=15 cm и c=14cm. Да се намери радиусът на описаната около триъгълника окръжност.