| |

Елементи на математическия анализ

 

 

Граница на функция, непрекъснатост (2)

 

Производна на функция, диференцируемост (2)

 

Минимум/максимум, растене/намаляване, изпъкналост/вдлъбнатост (0)

 

Асимптоти, изследване на функция, графика (0)

 

Най-голяма и най-малка стойност на функция, приложение (0)

 

Интеграли (2)