| |

Квадратна функция

 

1

Да се намерят стойностите на реалния параметър k, при които уравнението има реални корени.

2

Ако х1 и х2 са корени на уравнението , да се намерят стойностите на параметъра k, за които 12

3

При кои стойности на реалния параметър m са отрицателни корените на уравнението .

4

При кои стойности на реалния параметър m са положителни корените на уравнението .