| |

Тригонометрични уравнения и неравенства

 

1

Дадено е уравнението , където е реален параметър. За кои стойности на решенията на уравнението са от интервала .

2

Да се реши системата:

3

Да се реши неравенството:

4

Да се реши уравнението:

5

Да се реши уравнението:

6 *

Да се намерят тези решения на уравнението
,

за които

7 **

Да се докаже, че за всяко x>2 е изпълнено неравенството
.